Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα (Free Fatty Acid) : 0,25 < 0,80

Κ270 : 0,15 < 0,22

Κ232 : 1,89 < 2,50

ΔΚ : - 0,002 < 0,01

Υπεροξείδια (Peroxide Value) : 7,8 meq O2/kgr < 20